Organization (2014-2015)

Board members:

Dong Lijie (President)

Lin Wei (Co-Chair)

Grace Gao (Treasurer)

Ray Kwok

Hui Zhou

 

Sections leads:

                                       Lead                              Co-lead

Soprano:           Zoying Zhang                      Helen Yan

Alto:                    Lily Zhang                        Wendy Wang

Tenor:                  Ting Lei                             Wei Lin

Bass:                  Jiawei Guo                         

 

 

Copyright 2014-2015 Rong Rong Singers

free templates